آموزش با برچسب “تاریخچه جنگ”

انواع عکاسی جنگ در ایران و تاریخچه ی آن

عکاسی جنگ | یکــی از وقایــع مهمــی کــه در هــر جامعــه می توانــد روی دهــد، جنــگ اســت. جنگ هــا عرصــۀ بــروز رفتارهــای گوناگــون انســان هســتند و عــکاس جنگ، نقــش پراهمیــت حلقــۀ میانجــی بیــن واقعیــت و کل جامعــه را ایفا می کنــد. در تاریــخ ایــران معاصــر، بســیاری از وقایــع مهــم توســط عکاســان، مستندســازی شــده اند. ادامه مطلب

پشتیبانی سریع

در سریعترین زمان در واتساپ پاسخگو هستیم!

  • پس از پرداخت وجه، بلافاصله به صفحه دانلود هدایت می شوید. در صورت بروز هر مشکلی با ما در تماس باشید!
  • کافی است لینک صفحه عکس یا اسکرین شات و حتی کد عکس را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت برایتان ارسال کنیم.
  • سال ها با افتخار در این زمینه فعالیت می کنیم و دارای نماد الکترونیکی هستیم.